Silkeborgsøernes Brosamarbejde

Brosamarbejdet mellem Ry Bådlaug, Silkeborg Motorbådklub og Silkeborg Sejlklub.

De tre klubber i brosamarbejdet ejer og vedligeholder i fællesskab en del broer i søsystemet. Ved de fælles broer kan klubbernes medlemmer frit lægge til. Klubberne har desuden en aftale med Hjejleselskabet om at kunne benytte dettes broer, når der fortøjes på siden af broerne uden gene for rutebådene. Broerne, inklusive Hjejleselskabets broer, er på kortet forsynet med numre. Som hovedregel gælder, at disse broer er omfattet af aftalerne. Bro 38 (Sejsgrunden) og 50 (Himmelbjerggrunden) tilhører og vedligeholdes dog af SMK og er ikke omfattet af brosamarbejdsaftalen.
I søsystemet findes mange andre broer. De er i reglen privatejede eller er ejet af kommunerne eller statsskoven. De må kun benyttes efter særlig aftale eller efter eventuel skiltning.

For at kunne anvende broerne er det en forudsætning, at du er medlem af mindst en af klubberne i Brosamarbejdet. Nærmere regler for benyttelse fremgår nedenfor.

Regler for anvendelse af broerne tilhørende Silkeborgsøernes Brosamarbejde:

 1. Broerne anløbes med forsigtighed så beskadigelser undgås.
 2. Undgå blokering at broen. Anvend om fornødent agterfortøjning.
 3. Støjende og generende adfærd ved broerne er ikke tilladt, ethvert medlem har pligt til at medvirke til ro og orden ved broerne.
 4. Fiskeri fra broerne er ikke tilladt, hvis der ligger eller ankommer både som er medlem af Brosamarbejdet.
 5. Forrettes nødtørft på arealet ved broen, SKAL dette nedgraves.
 6. Henkastning af alle former for affald i vand og på land er ikke tilladt.
 7. Opsatte affaldsstativer må anvendes, men er du for hjemadgående, så medtag affald for at spare på renovationsordningen, der koster mange penge.
 8. Der må ikke fjernes eller beskadiges buske, træer eller andet på landområder.
 9. Der må ikke afbrændes bål ved broerne, kun på godkendte bålsteder.
 10. Længerevarende anløb, over et døgn (hvis ikke særlige forhold gør sig gældende), camping og lignende er ikke tilladt.
 11.  Der skal udvises yderste forsigtighed med medbragte grill og affald herfra.
 12.  Ethvert medlem har pligt til at rapportere beskadigelser af bromateriel.